top of page

UMLANDO WETHU

Anchor 1
IMG_20210922_165729.jpg

Isibhedlela samaRoma Katolika
       1907-2007

Ngendumiso nokubonga iSibhedlela samaRoma Katolika sigubha uNyaka waso Wekhulunyaka wokuhlinzeka ngokunakekelwa kwekhwalithi yobuKristu kubantu baseNamibia nasemazweni angomakhelwane bayo.

Ngo-1907 iBandla lamaKhatholika lakha iSibhedlela seMishini futhi lamema oSista baseFrancisca ukuthi bazophatha lesi sikhungo. Laba boSista baqala iHoly Cross School ngo-1906. Ngo-1923, ngenxa yokushoda kukaSister (Nuns) owayengamela lesi sibhedlela kanye nesidingo sokuba amaFrancisca Sisters abuyele ezweni lakubo, uMbhishobhi Omkhulu weDiocese yaseWindhoek. udlulisele abaphathi beSibhedlela kuMissionary Benedictine Sisters of Tutzing, abaphethe lesi sibhedlela kuze kube manje.

Kusukela ekuqaleni kwaso esiphansi ngo-1907, namuhla iSibhedlela SamaRoma Katolika siyaqhubeka nokwamukela nokuletha inkonzo kaKristu yokuphulukisa yobubele kwabagulayo ukubasiza bathole ukuphulukiswa ngokomzimba, ngokomzwelo, ngokwengqondo nangokomoya, ukuzinza nokuthula.

Sisekelwa nguNkulunkulu kanye nenkonzo yokuzinikela yezindela, odokotela, abahlengikazi, izisebenzi zokuphatha kanye nezesekayo, iSibhedlela samaRoma Katolika siye sazuza izinga lenkonzo yokunakekelwa kwezempilo esezingeni eliphezulu. NgoZibandlela wezi-2006 iSibhedlela sathola ulwazi oluvela kwa-PMR (Professional Management Revenue) eNingizimu Afrika ukuthi phakathi kweZibhedlela Ezizimele eNamibia, iSibhedlela SamaRoma Katolika sasinezinga eliphezulu kakhulu ngokwesilinganiso sesisonke esingu-4.35 kwezingu-5.00. Kulo nyaka, i-Cosmos Radio ilinganisele isibhedlela samaRoma Katolika inombolo yesine (4) phakathi kwezikhungo zokusiza (izindawo zokudlela, amabhange, isibhedlela, njll.) eNamibia. Kuyinselelo nesimemo kubaphathi nabasebenzi bethu ukuthi bagcine leli zinga lokusebenza futhi babe nokuncintisana kulesi sikhathi samanje neminyaka eyikhulu ezayo.

Injabulo esiyigubhayo manje iyisithelo seminyaka eyi-100 yothando, umthandazo kanye nomsebenzi omuhle wamaVulindlela kanye nalabo abenze umsebenzi wabo kule minyaka. Umlando uhamba ngesiqalo esinesibindi, ukuqeqeshwa okuqinile, ukuphelelisa ubuciko bokunakekela kanye nenkonzo yokuzinikela kwabagulayo. Sibonga iNhlangano kanye nabasebenzi abebesihambele phambili nalabo abasenathi abasenze isibhedlela samaRoma ukuba sibe yilokhu esiyikhona namuhla. Ukugubha umcimbi wekhulunyaka iSibhedlela i-RC siqhamuke nalezi zinto ezilandelayo:

1.   I-RCH Bazaar ngomhla zingama-28 kuJulayi 2007, ngoMgqibelo. Imali etholwa yi-Bazaar izohlomulisa izingane ezikhubazekile.
2.
   Incwadi yomlando yeminyaka eyi-100 yesibhedlela samaRoma Katolika
3.
   I-Centennial Surgical Charity yeziguli ezimpofu, ikakhulukazi ixhaswe i-RC Hospital.
4.
   Umgubho we-Thanksgiving Eucharistic ulandelwa yiSidlo Semikhosi ngomhla zingama-27 kuMfumfu wezi-2007.


Sifisa ukudlulisa ukubonga kwethu kuzo zonke iziguli zethu kanye namakhasimende abegade isibhedlela sethu.
Siyababonga futhi sibonga odokotela bethu, abahlengikazi, abasebenzi bokuphatha kanye nezinsizakalo ezisisekelayo eSibhedlela abasisizile ukuthuthukisa, ukuqhubeka nokufeza umgomo wethu wabagulayo kanye nabo bonke abaxhasi be-medical aid nabahlinzeki bethu ababa nesandla ekufinyeleleni umgomo wethu. Ekugcineni ngibhekise ku-Archbishop Liborius Nashenda, OMI kanye nabangaphambi kwakhe ngokuphathisa Abaphathi Besibhedlela ebandleni lethu nokuqhubeka nokuseseka kuyo yonke imisebenzi yethu.


Sengathi uNkulunkulu osisekele kuyo yonke le minyaka yomusa nenkonzo angaqhubeka nokuphakamisa uthando lwethu kanye nenkonzo yethu kwabagulayo kule minyaka eyikhulu ezayo.

UNkulunkulu abe injabulo yethu nomvuzo !!!


Sr. Amadea K. Donadilla, OSB
 

bottom of page